communication

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)


    เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ epay.nc.ntplc.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookies โดยนโยบาย Cookies นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บ Cookies เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้ Cookies ตามนโยบาย Cookies ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร ?

    Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก www.allaboutcookies.org

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร ?

    บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยี ที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททาง Internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ Sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของบริษัทสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้ ?

    บริษัทใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ ของบริษัท

  1. Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ Cookies ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ การจดจำข้อมูล ที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
  2. Functionality Cookies – Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) Cookies ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวตนท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งาน ในเว็บไซต์
  3. Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน Cookies ประเภทนี้จะถูกบันทึก บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้ Cookies จากบุคคลที่สาม อาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจาก การให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
  4. Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ นโยบายส่วนบุคคลของบริษัท จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

การจัดการ Cookies

    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับ Cookies ของบริษัทได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่นที่กำหนด

    ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บ Cookies ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

    ทั้งนี้ พึงตระหนักว่า หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการลบและการปฏิเสธการเก็บ Cookies ทั้งหมด (รวมถึง Cookies ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมด หรือบางส่วนของเราได้ยอมรับ Cookies 🍪

    เพื่อให้เว็บไซต์นาเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสาหรับท่าน บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้ Cookies ตาม นโยบาย Cookies ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม